Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

mmsrokadesign.com

Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego mmsrokadesign.com Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy działający pod adresem mmsrokadesign.com prowadzony jest przez Dominikę Leończyk i Macieja Leończyka wykonującego działalność gospodarczą pod firmą MM Sroka Design DominikaLeończyk wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Rzemieślnicza 26, 78-132 Grzybowo,  NIP: 6711781288, REGON: 528464469, e-mail: mm.srokadesign@gmail.com, tel. +48 503626673 lub +48 668600321
 2. Sklep mmsrokadesign.com działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep mmsrokadesign.com, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu mmsrokadesign.com, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 6. Przedmiotem działalności sklepu internetowego mmsrokadesign.com jest sprzedaż biżuterii i innych wyrobów artystycznych za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski.
 7. Produkty oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych oraz prawnych.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)  oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 9. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

II DEFINICJE

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej mmsrokadesign.com umożliwiający złożenie Zamówienia.
 3. KONSUMENT – osoba fizyczna, która nabywa produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.mmsrokadesign.com w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.
 6. SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem mmsrokadesign.com
 7. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – MM sroka design ul. Rzemieślnicza 26, 78-132 Grzybowo, NIP: 8571725309, REGON: 363430653.
 8. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 9. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 10. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 11. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 12. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 13. ZAMÓWIENIE SPECJALNE – każdy produkt niebędący w stałej ofercie MM Sroka Design, którego realizacja została indywidualnie ustalona z Klientem, za pośrednictwem e-mail, oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 14. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego mmsrokadesign.com
 15. REJESTRACJA – proces, którego wynikiem jest utworzenie przez Użytkownika Konta w sklepie internetowym.

III RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usługi Elektronicznej polegającej na zawieraniu Umów Sprzedaży Produktu.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

IV WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1.  komputer z dostępem do Internetu,
  2.  dostęp do poczty elektronicznej,
  3.  przeglądarka internetowa,
  4.  włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

V REJESTRACJA

 1. Rejestracja w sklepie internetowym mmsrokadesign.com jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. Aby dokonać rejestracji w Sklepie, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.
 3. Rejestracja i założenie konta nie jest warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia w sklepie mmsrokadesign.com

VI WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN)  i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 5. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do „koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „koszyka” nie oznacza złożenia zamówienia, służy on bowiem do zarządzania produktami i przeliczania wartości zamówienia. Produkty mogą być dodawane i usuwane z „koszyka”
 6. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „koszyka” finalnie wybrane przez siebie produkty, podać dane dostawy oraz jej sposób. Po zapoznaniu się i zaakceptowaniu regulaminu należy kliknąć na przycisk „kupuję i płacę”
 7. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 8. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku, natomiast w soboty, niedziele oraz święta, zamówienia będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów znajdujących się na stronach Sklepu mmsrokadesign.com
 10. Zawarcie Umowy Sprzedaży:
  1.  Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem, opisanym wyżej. Wyjątkiem jest realizacja Zamówienia Specjalnego, gdzie do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi za pośrednictwem poczty e-mail.
  2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail z oświadczeniem Sklepu o przyjęciu zamówienia i potwierdzeniem wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
  3.  Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 7 lit. b zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
  4. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT), który będzie dołączany do przesyłki i który stanowi podstawę do ewentualnego zwrotu zakupionego towaru i reklamacji.

VII SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem.
 2. W przypadku płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 41 1950 0001 2006 7961 2814 0001 (Idea Bank – oddział Koszalin)

W tytule przelewu należy wpisać “Zamówienie nr……..” lub “Zamówienie specjalne: (imię i nazwisko)” w przypadku Zamówienia Specjalnego.

 1. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Brak wpłaty Klienta w stosownym terminie oznacza anulowanie Zamówienia.
 2. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

VIII KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie nie dotyczy zamówień już zrealizowanych.
 3. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem DPD na terenie Polski.
 4. Na termin dostawy Produktu składa się czas przygotowania Produktu do wysyłki  oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
  1.  Czas przygotowania produktu do wysyłki wynosi od 1 do 2 dni Roboczych (w przypadku Zamówienia Specjalnego ustalany jest on indywidualnie).
  2. Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
  3. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia dostawy z powodu braku towaru, niezwłocznie (najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od zawarcia umowy), zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniędzy, jeżeli taka została już przekazana i zarejestrowana na koncie bankowym.

IX TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje z tytułu rękojmi:
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
  2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mm.srokadesign@gmail.com lub pisemnie na adres: MM Sroka Design, ul. Rzemieślnicza 26, 78-132 Grzybowo.
  3.  W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji (w tym zdjęcia) i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
  4.  Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: MM Sroka Design, ul. Rzemieślnicza 26, 78-132 Grzybowo.
  5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
  6.  W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
  7. W sytuacji rozpatrzenia pozytywnie dla Klienta reklamacji, Sprzedawca doprowadzi Towar do stanu zgodnego z umową, zgodnie z żądaniem Klienta poprzez naprawę lub wymianę na nowy, jeżeli to możliwe. Jeśli wymiana lub naprawa narażałyby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca obniży cenę lub zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu czternastu dni, za okazaniem dowodu zakupu.
  8. Gdy uzasadniona reklamacja wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego bądź naprawionego towaru, koszty dostawy ponosi Sklep.
  9. Zdjęcia wszystkich produktów na stronie mmsrokadesign.com są wykonywane z należytą starannością w celu oddania jak największej ilości szczegółów w wyglądzie biżuterii i odwzorowania jej rzeczywistego wyglądu – w szczególności kolorów, połysku, wzoru i formy, jednak indywidualne ustawienia komputera oraz monitora Klienta powodują często błędne a nawet zniekształcone wyświetlanie obrazów i informacji o towarach (np. wyświetlanie kolorów) – nie jest to podstawą do reklamacji.
  10.  Reklamacja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz w przypadku biżuterii, zmian powstałych na skutek niewłaściwego przechowywania i używania biżuterii (tu znajdziesz zasady pielęgnacji biżuterii).

X PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres mailowy: mm.srokadesign@gmail.com lub listownie na adres: ul. Rzemieślnicza 26, 78-132 Grzybowo.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 3. Sprzedający nie przyjmuje zwrotów za pobraniem.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 5. W ciągu trzech dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
 6. Sprzedawca w terminie 7 dni roboczych dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 9. Termin czternastodniowym, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana na indywidualne zamówienie (Zamówienie Specjalne), według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

XI POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.mmsrokadesign.com jest właściciel sklepu.

 1. Sklep internetowy mmsrokadesign.com działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 3. Właściciel sklepu mmsrokadesign.com zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.
 4. Administrator danych osobowych przetwarza je tylko i wyłącznie w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego mmsrokadesign.com. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w tym celu.
 5. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.
 6. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych .

XII WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie wzory biżuterii oraz prace prezentowane w sklepie internetowym mmsrokadesign.com są własnością MM Sroka Design i ich właściciele nie wyrażają zgody na ich powielanie.
 2. Znaki towarowe (w tym nazwa i Logo), zdjęcia, logotyp, grafika oraz prezentowane prace stanowią wyłączną własność MM Sroka Design oraz podlegają prawnej ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2000r., Nr 80, poz. 904, z późn. zm.).
 3. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu mmsrokadesign.com – w tym zdjęć i opisów towarów, bez pisemnej zgody właścicieli Sklepu.
 4. W przypadku Zamówień Specjalnych MM Sroka Design nie ponosi odpowiedzialności związanej z ewentualnymi roszczeniami osób trzecich dochodzonych tytułem naruszenia ich praw, w szczególności praw autorskich i pokrewnych. Wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw osób trzecich ponosi Klient.
 5. W razie ujawnienia się roszczeń osoby trzeciej w zakresie bezprawnego naruszania jej praw przez Klienta, zobowiązany jest on do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych potrzebnych do usunięcia skutków naruszeń.

XIII POLITYKA COOKIES

 1. Sklep Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach Sklepu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.
 4. a) „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Sklepu).
 5. b) „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
 6. c) „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Sklepu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Sklepu przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Sklepu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu.
 7. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).Sklep internetowy mmsrokadesign.com wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu przez Użytkownika. Plikami typu cookies są pliki tekstowe, zapisywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.

XIV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Sklep.
 3. O treści zmian Regulaminu każdy Usługobiorca zostanie poinformowany poprzez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.
 4. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 6 niniejszego rozdziału.
 6. Sądowe rozstrzyganie sporów:
 7. a) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 8. b) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej sklepu.